TP - Narzędzia Myślowe

Narzędzia Myślowe TOC

Proces mysłowy (TP ang. Thinking Process) to zbiór narzędzi służących do wsparcia myślenia analitycznego. Możnaby się pokusić, że to takie ustrukturyzowane mapy myśli służące bardzo specyficznym celom. Do najważniejszych narzędzi Procesu Myślowego należą:

  • Drzewo Stanu Obecnego (CRT - ang. Current Reality Tree) - To narzędzie TOC służące do analizy obecnej rzeczywistości. Punktem wyjścia jest zebranie informacji o problemach organizacji - zwanych też nieporzadanymi skutkami (UDE - ang. UnDesirable Effect). Obowiązuje logika strzałek "jeżeli ... to ...". Ostatecznie Drzewo Stanu obecnego pozwala zidentyfikować te kluczowe elementy, które powstrzymują organizację przed realizacją swoich celów. Ten element / elementy to jest naszym ograniczeniem.
  • Drzewo Stanu Przyszłego (FRT - ang. Future Reality Tree) - To narzędzie TOC służące do analizy planowanej / przyszłej rzeczywistości. Opiera się na aktualnym CRT zmodyfikowanym poprzez dodanie kluczowych konstrukwynych rozwiązań usprawniających (zastrzyki). Tu takze obowiązuje logika "jeżeli ... to ...".
  • Odparowująca Chmura (EC - ang. Evaporating Cloud) - To narzędzie TOC służące do analizy konfliktów i to zarówno konfliktów systemowych organizacji jak i konfliktów ludzkich. Opiera się na klarownym rozróżnieniu fundamentalnych potrzeb od chęci / działań, ktore są pochodnymi tych pierwszych. Pozwala pzejść z myślenia "ja przeciwko tobie" na myślenie "ja i ty przeciwko problemowi". W uproszczonej wersji także stosowane w edukacji.
  • Gałąź Zastrzeżeń (NBR - ang. Negative Branch Reservation) - To narzędzie TOC służące do przewidywania następstw podejmowanych działań. Tu także obowiązuje "jeżeli ... to ...". Szczególnie przydatne przy rozpatrywaniu zmian do przewidzenia ubocznych skutków negatywnych planowanych zmian i do zaradzeniu im. Wnioski z niego płynące służą do udoskonalenia rozwiązania. Także stosowana w edukacji pod nazwą "Gałąź".
  • Drzewo Warunkowe (PRT - ang. PreRequisite Tree) - To narzędzie TOC służące do identyfikacji przeszkód w realizacji założonego celu oraz do identyfikacji sekwencji celów pośrednich na drodze do zrealizowania założonego celu. Też wykorzystywane w edukacji pod nazwą "Drzewko Ambitnego Celu".
  • Drzewo przejściowe (TT - ang. Transition Tree) - To narzędzie TOC służące do planowania. Pozwala przełożyć założone działanie w szczegółowy plan działania określający co musi się wydarzyć w jakiej kolejności, aby mieć duże prawdopodobieństwo osiągnięcia założonego wyniku.
  • Drzewo Strategii i Taktyki (S&T Tree - ang. Strategic and Tactic Tree) - To narzędzie TOC służące do planowania, komunikowania oraz zarządzania bardzo złożonymi procesami zmian. Najbardziej zaawansowane narzędzie do gromadzenia i usystematyzowania wiedzy w zakresie zarządzania.
  • Poziomy oporu przed zmianą - To narzędzie TOC służące do przezwyciężania oporu do zmian. Wyróżnia się 7 poziomu oporu: 1. Niedostrzeganie problemu. 2. Niezgoda co do problemu. 3. Niezgoda co do kierunku rozwiązania. 4. Zastrzeżenie, że rozwiązanie nie rozwiąże problemu. 5. Zastrzeżenie, że rozwiązanie wywoła też negatywne skutki. 6. Obawa o przeszkody stojące na drodze do wdrożenia rozwiązania. 7. Niezwerbalizowany strach
  • Macierz Przekonywania do Zmian - To narzędzie TOC służące do skutecnzego przekonywania do zmian pojedynczych ludzi. Z punktu widzenia osoby którą chcemy przekonać do danej zmiany określamy dla niej: 1. Korzyści jakie przyniesie zmiana (syrena). 2. Zagrożenie jakie niesie ze sobą zmiana (kule). 3. Korzyści jakie wynikają z nie zmieniania (syrena). 4. Zagrożenie jakie wynika z nie zmieniania (krokodyl).